Search type

Countries

Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín


Country

Slovakia

Description

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia (občianske združenie podľa zákona 83/1990 Zb.), združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát so snahou: napomáhať rozširovaniu ekologicky únosného spôsobu života zvýšiť environmentálne povedomie najširšej verejnosti, s dôrazom na žiakov a študentov zaujímať stanoviská k problémom kvality života a životného prostredia, podieľať sa na ich riešení, prostredníctvom pôsobenia na orgány štátnej správy, samosprávy a iné subjekty zaktivizovať ľudí, ktorí si uvedomujú globálne aj lokálne problémy a pomôcť im (poskytnutím odbornej, technickej, organizačnej pomoci a podpory) v ich snahe prispieť k riešeniu týchto problémov na miestnej úrovni.

Fields

Slovakia

http://www.cea.sk/