Search type

Countries

Malraz (The Noise Prevention and Air Pollution Council in Israel)

Malraz (The Noise Prevention and Air Pollution Council in Israel)


Country

Israel

Description

מלר"ז – המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל, הינה העמותה הציבורית הראשונה שהוקמה בארץ כדי לפעול לקידומם של כמה מהנושאים הבעייתיים של איכות החיים והסביבה. מלר"ז הוקמה בשנת 1961 ופעלה לחקיקת החוק למניעת מפגעים – חוק כנוביץ. מלר"ז התפרסמה בהתנגדותה להקמת תחנת הכוח רידינג שתזהם בחלקיקי פיח ועשן את העיר תל-אביב וכל גוש דן. היה זה מאבק משפטי שהחל בשנת 1965 והגיע עד לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון הכיר בזכותה הציבורית של מלר"ז לפעול בכלים משפטיים לטובת האינטרס הציבורי. התקדים החוקתי שנוצר פתח את הדלתות בארץ לתביעות אזרחיות לשמירת איכות הסביבה.

Fields

Israel

https://www.malraz.org.il/