Search type

Countries

Milieukontakt Albania

Milieukontakt Albania


Country

Albania

Description

Milieukontakt Albania ka më shumë se 20 vite eksperiencë me organizatat e shoqërisë civile në fushën e mjedisit, natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm si dhe me autoritetet vendore që mbulojnë këto çështje. Synimi afatgjatë i programeve aktuale dhe atyre të mëparshme të Milieukontaktit në Shqipëri është “të zhvillojë një lëvizje të qëndrueshme dhe demokratike të organizatave mjedisore Shqiptare. Kjo do të thotë një lëvizje që ka një ndikim të madh në shoqëri, të jetë e aftë të rrisë ndërgjegjësimin në publik dhe të jetë e aftë të luajë një rol të rëndësishëm në proçesin e politikave dhe të vendimmarrjes në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar” Në të gjitha programet e zbatuara nga Milieukontakt Albania, tre janë elementet që e drejtojnë atë: ngritja e kapaciteteve, përfshirja e publikut dhe zgjidhja e problemeve mjedisore. Ne ofrojmë trajnime, këshillime, mbështetje për organizatat që punojnë për zhvillimin e qëndrueshëm. Ne kemi stimuluar dhe mbështetur përfshirjen dhe fuqizimin e pjesmarrjes qytetare në proçesin e vendimmarrjes. Ne i ndërlidhëm këto proçese me zgjidhje konkrete të problemeve mjedisore. Ekspertiza e Milieukontakt Albania përfshin jo vetëm mbështetjen e proçesit të vërtetë nga poshtë lart por edhe ekspertizën në një numër të madh të çështjeve mjedisore dhe të ligjit mbi mjedisin.

Fields

Str.Xhorxhi Martini, Pall. Teuta Konstruksion, Shk.3, Ap.8, Tirana, Albania

https://milieukontakt.org/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots