Search type

Countries

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia


Country

Slovakia

Description

Odbor environmentálnych služieb plní vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom MŽP SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží, environmentálnych škôd, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a prevencie závažných priemyselných havárií. Na národnej úrovni sa podieľa najmä na implementácii zákonov, v spolupráci s MŽP SR tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť, spolupracuje na príprave zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov, pripravuje odborné stanoviská a posudky pre gestora, spolupracuje pri tvorbe metodických príručiek.

Fields

Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica

https://www.sazp.sk/