Content
content
descriptioncontactmap
Združenie TKO Semeteš n.o.

Združenie TKO Semeteš n.o.

Type

Country

Slovakia

About us

Združenie TKO je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia organizovaním zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v katastrálnom území obcí zakladateľov tak, aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov boli čo najnižšie. Organizovaním, prípravou, agitáciou a realizáciou separovaného zberu v obciach, ako aj spoluprácou pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, v záujme zníženia objemu odpadu odvážaného na zneškodnenie skládkovaním a tým aj zníženia nákladov obcí pri nakladaní s odpadom. Rozvíjaním, osvetou a podporou občanov zakladateľských obcí Združenia TKO Semeteš, n.o. o správnosti triedenia v súlade s hierarchiou odpadov - predchádzaniu tvorbe odpadov v spolupráci so samosprávami a OZV ENVI-PAK, a.s. Bratislava prostredníctvom letákov, informačných nálepiek a kalendárov zberov.

contact

3

location

Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka