Content
content
descriptioncontactmap
Environmental Association - Misgav

Environmental Association - Misgav

Type

Country

Israel

About us

מטרות העמותה: הגברת המודעות הציבורית לנושא סביבה מקיימת פיקוח על תעשיות הפועלות באזור (צמצום מפגעים, מזהמים ורעש) שיתוף פעולה עם ארגונים סביבתיים יהודים וערבים ניטור ופיקוח על מחוללי זיהום אוויר קרקע ומים והפעלת החוק לגביהם.

contact

3