Content
content
descriptioncontactmap

The Israel Energy Forum

Type

Country

Israel

Last Update: November 21, 2021

About us

הפורום מגבש חזון כולל למשק האנרגיה הישראלי בשיתוף מומחים, אנשי ממשל וכלכלה ומחבר ומתאם בין גופים, ארגונים וחברות העוסקים בנושא. דרכי הפעולה של הפורום: א. ריכוז יידע ומחקרים עדכניים מהעולם הרחב ב. הכנת אלטרנטיבות ישימות למדיניות הקיימת הנוכחיתֿ עבור מקבלי החלטות ג. קידום הצעות מדיניות מול מקבלי החלטות ד. קידום התייעלות אנרגטית בקרב צרכני אנרגיה גדולים דוגמת התעשייה והמגזר העסקי ה. יצירת מסגרות לדיון ציבורי ותקשורתי

contact

3

location

21 Pinsker Tel Aviv, Israel, IL