Search type

Countries

Green Volunteers Association

Green Volunteers Association


Country

Iran

Description

جعیت داوطلبان سبز یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی طرفدار محیط زیست است. ایده تشکیل جمعیت داوطلبان سبز در پاییز سال ۱۳۸۵ در جمعی کوچک از دغدغه مندان و فعالان محیط زیست که کارنامه سالها فعالیت در این حوزه را داشتند متولد شد و از همان زمان نیز فعالیت های اولیه برای تشکیل هیئت موسس، تدوین اساسنامه و همچنین اقدامات قانونی برای ثبت آن آغاز گشت. در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ به استناد پروانه صادر شده از سوی وزارت کشور به شماره ۱۱۱۲۱۸/۸۳/۸/۱ و شماره ثبت ۲۳۷۴۶ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.دغدغه اصلی موسسان این نهاد ایجاد یک سازمان غیردولتی، داوطلبانه، اخلاق گرا و کارآمد در حوزه محیط زیست بوده است. مطابق اساسنامه هدف از تشکیل جمعیت داوطلبان سبز پاسداری و حمایت از زیست بوم های سرزمین ایران با استفاده از ظرفیت های داوطلبانه است. تابعیت این نهاد ایرانی بوده و فعالیت آن در سطح ملی و برای مدت نامحدود تعریف شده است.

Fields

Iran

http://greenvolunteers.ir/
add your organization to the biggest eco map on the web

Add your organization to the biggest eco map on the web

 • NGO

  Add non-profit environmental organizations

 • Business

  Add Eco-Friendly Companies

 • Media

  Add Environmental mass media

 • Government

  Add Environmental Government Agency

 • Hot spot

  Add environmental HotSpots