Search type

Countries

Neighbors of the Yarkon

Neighbors of the Yarkon


Country

Israel

Description

"השכנים של הירקון" היא עמותה שמטרתה לשמור על ערכי הטבע ובעלי החיים בנחל הירקון ולהפוך את הנחל לרצועת החוף השניה של גוש דן. "השכנים של הירקון" החלו לפעול כוועד פעולה שהוקם בנובמבר 2016 לאחר הגשם הראשון שסחף לנחל הירקון חומרי תעשייה ולכלוך שגרמו לזיהום הנחל ולמותם של אלפי דגים. העמותה פועלת במטרה להשפיע על הרשויות לתת מענה ולמנוע פגיעה בנחל ובבעלי החיים ולקדם מעורבות של תושבים בתהליך.

Fields

Israel

http://yarkoneighbors.blogspot.com/